حضور در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های جهانی در شاخص‌ترین کشورهای پیشرفته، ضمن ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور، مشارکت نزدیک در سطوح عالی مدیریتی و عرصه های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی را فراهم خواهد نمود.