• صرف صبحانه در هتل از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۰۸:۳۰،
  • ملاقات های خارج از نمایشگاه، نشست تجاری و بازدید طبق پکیج های از پیش تعیین شده،
  • برنامه پیشنهادی ،
  • اقامت در هتل کشور ورودی.