آنچه که سختیهای مسیر را برای شما هموار میکند، چشم انداز است، پس برای خود چشم انداز داشته باشید تا زندگیتان هدفمند، پرانرژی و پرهیجان شود