از بازگشت به کار کارکنانی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند، استقبال کنیم