فراخوان اعزام هیأت تجاری به کشور اسپانیا

فراخوان اعزام هیأت تجاری به کشور اسپانیا از تاریخ ۰۵ الی ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ “گروه تخصصی مهام“ در نظر دارد در راستای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی، نسبت به اعزام یک هیأت تجاری و بازاریابی متشکل از تجار و فعالان اقتصادی و ادامه مطلب

فراخوان اعزام هیأت تجاری به کشور گرجستان

فراخوان اعزام هیأت تجاری به کشورگرجستان از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۸ “گروه تخصصی مهام“ در نظر دارد در راستای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی، نسبت به اعزام یک هیأت تجاری و بازاریابی متشکل از تجار و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ادامه مطلب