• دریافت تمام نرخ ریالی + ۵۰% نرخ ارزی در زمان عقد قرار داد.
  • دریافت مابقی مبلغ قرارداد قبل از ورود به سفارت.