• صرف صبحانه در هتل از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۰۸:۳۰
  • check-out هتل پیش از ساعت ۱۰:۰۰
  • (گروه اول بازگشت به ایران)
  • (گروه دوم: ورود به کشور بعدی، استقبال فرودگاهی)