هر چقدر مهارتهای بیشتری را بیاموزیم، بیشتر قادر خواهیم بود تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم