• سرپرست گروه جهت خدمات رسانی تور
  • مترجم گروه (در صورت درخواست مترجم جداگانه معرفی خواهد شد)