• صرف صبحانه در هتل از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۰۸:۳۰ ،
  • برنامه پیشنهادی ،
  • گشت آزاد،
  • اقامت در هتل کشور ورودی.