تا زمانیکه برای خودمان ارزشی قائل نباشیم، دیگران نمیتوانند فراتر از خودمان با ما رفتار کنند. رفتار آنها آینه رفتار ما با “خودمان” است، پس به خودمان احترام بگذاریم