• تکمیل فرم ثبت نام که در پیکج سفرها موجود است.
  • ارائه تصویر صفحه اول گذرنامه و ترجمه شناسنامه.
  • تعیین وقت مصاحبه.